Venere Santo (del 1300)

Conòssi un tosatèl che’l va sempre in giro da qualsiasi banda co a so cartèa piciàda tàa schèna e drento l’à sempre e so matite, e penne, un quadernon e un libro, un libro ancia bastànsa gros e pesante, el me à dita che l’è un libro che’l ghe fa vignì vuoia de savèr tante robe. Sto libro l’è a prima cantica dèa “Divina Comedia”. Sicome speri che ancia sto tosatèl un dì l’impari el diaèto de Cuncuardia … 

De cos’ che parla el secondo canto:

A ‘n certo punto  a Dante ghe ven na batarèa a mètese in viaio che forse a iòdi come che sta e robe un fià ghe à pasàt a vuòia, ma Virgilio el ghe fa na paròa, el ghe dis che a Beatrice l’è ‘ndùda fin tal limbo par parlàghe e che l’è stàda mandàda dàa Madòna e da Santa Lucia. Cussì Dante el se rincuora un tantinìn.

L’è a sera del vènere Santo, l’otto de Aprile del 1300.

Proèmio

L’è drio vignì nuòt, e Dante, drìo de Virgilio, el prèa e muse che è ghe fai ricuardà el viaio che l’è drio scuminthià e insieme i taca a strada pa ‘ndì verso e puarte de l’inferno.

inferno canto II

A dhornada à jera quasi finìda e ‘l scùr el mandava a riposà e bestie dea tiàra che è son cà a fa fadìa, e mi jeri l’unico che’l se pareciàva a frontà un viajo terìbie che te inguastàva e che a me mente sensa sbaliàse a te contarà.

Oh muse che dèa poesia vè l’ingegno, iutème; o mente che te te nota chèl che te à vist, adès te varà da fa viòdi che te so nòbie.

Vèvi tacàt a disi “Poeta che te me guida, varda ti se soi adato prima de portame a fa sto viaio cussì dur.

Ti te me dis che Enea co’l jera ancora vivo, ancia lui in ciàr e uòs el jera stàt ta chealtro mondo pardeà lui co tut el so corbàn.

Elora se ‘l Signor che l’è nemico de tuti i mài l’è stàt bon co lui, parchè lui el vèva meriti grandi e ‘l ghe à pirmitùt sto viaio parchè el veva grandi propositi par lui, difati el ghe à fat fondà a nòbie Roma e tut el so impero

E in pì Roma dopo l’è stada nominàda come sede del papa.

Propio grassie a sto viaio che ti te me conta, Enea l’à imparàt robe grande che ghe à pirmitùt de fa nàssi a cèsa del Signor.

Cussì come ancia San Paolo ghe à tociàt a stèssa possibiità e l’è deventàt un cristiàn pièn de fede che te fa salvàte l’ànema.

Ma mi, parchè che propio mi varissi da ‘ndi ulà a bàs, chi che me permèt? Aaah mi no soi mìo Enea, e niancia San Paolo. Nissùn, niancia mi stesso, no me ritegni bastànsa vàido pàr sta roba cussì granda.

Elòra se dìsi de seguìte, ài paura che sto viàio sia na roba da mati. Ma ti te so sapiente, e te capìs mejo de come che mi puòssi spiegàme.”

E come chèl che no ‘l vuòl pì chèl che ‘l voèva, e ‘l cambia idèa parchè ghe ven massa pinsièri, tant da tornà tàe so voontà, cussì soi deventàt mi ta chèi posti scuri, parchè pensando ancora ài voèst finì sta impresa che in printhipio ‘a jera stàda cussì rapida.

L’ombra de chèl on cussì nòbie el me rispunth: “Se ài capit ben chèl che te vuòl dìme, a to ànema no l’à tant coràio, tante vuòlte l’ànema a ne fà tirà indrìo da robe importanti, propio come na figura stramba a fa deventà màte e bestie.

Basta che te ghe a mòi, vuòi spiegate el parchè soi vignùt uchì e chèl che ài sintùt in printhipio me a fàt sta mal par ti.

Ièri in mèdo àe àneme del limbo, e soi stàt ciamàt da na femena tant beata e tant bea che ghe ài dita che a podèva comandàme chèl che a voèva.

I so vuòi i jera pì luminosi de na stèa e l’à tacàt a parlàme co na vòse tant bèa che a me pareva un àngeo;

“O nòbie ànema mantovana che tal mondo l’à ancora tanta fama e tant a durerà quant el mondo, chèl che me à dàt tant amor sensa voèr nient in cambio, l’è fermo in dificoltà ai piè de na coìna fermo da voltàsse indrìo indurìt de paura;

Ài paura che ‘l se sia pers e mi no me soi movèsta in timp par ‘ndìghe in socorso par chèl che ài sintùt sul so conto.

Adès mòvete co i to modi eleganti e co’ chèl che serve pàr salvào, iùteo che no vèssi da no trovà consoassiòn.

Mi che te fai ‘ndì soi Beatrice, e dès torni da indove che soi vignùda; l’amòr el me a fat vignì uchì a parlàte.

Quande che sarài devanti del Signor farài ben el to nome”

E come che l’à finit de parlà ài podèst rispundeghe:

“Ah femena piena de virtù, sol par ti a specie umana la se eleva de sora de tut chèl che l’è sot dèa luna, te varissi ubidìt ancia prima che te me dimandassi qualsiasi comando; no te à de fa altro che dime chèl che te vuòl.

Ma dìme però come che te fa a no vèr paura de vignì uchì a bàs, a l’inferno, par vignì a dime ste robe.

Lina a me à rispundùt: “te me domanda tante robe, elòra te dìsi sènsa fàa tant lùngia el parchè no ài timòr de vignì dentro uchì.

Bisugna vèr paura sol de chèe robe che e à a pretesa de fàghe mal ai altri, cheàltre robe no, parchè no e te spasema mìa.

L’è el Signor che ‘l me à fat cussì, bontà sova, soi fàta che no me tocia è vostre miserie e nisùna vampàda del fòuc a puòl brusàme.

Là de sòra l’é na femena tant nòbie che ghe dispiàs de sto fato, tànt dispiasùda che no a scolta niancià chèl che dis el padreterno

Sta femena che de pì in grassia no ghe n’è l’à parlàt co na Santa che l’è nimica dei òmis catìvi, sta chi a jera Santa Lucia e lina l’è vignuda da mi che jeri sintàda in banda àa Rachele e a me fa: “Beatrice, parchè che no te va a daghe na man a chèl cristian che’l te à voèst cussì tant ben? No te sint quant che l’è inguastàt dal piandi? No te viot che l’è scombussoàt e che’l patìs e soferènse dei pecàdi?”

A sto mondo no l’è mai stàt nissùn pì veòce de mi a mòvese dopo che ài sintùt chèe paròe e fatostà che soi vignuda uchì a bas dal me posto là in alt tra i beati par afidàme a ti che te so nòbie, ti e tuti chèi che te scolta.

Dopo che la me à contàt tuta a storia de come che l’è ndùda, ài vist che a piandèva, e ciò, no ghe ài pì vist e ài corèst pa’ vignì da ti prima che podèvi.

Soi vignùt da ti come che lina l’à voèst, te ài iutàt che te jera drìo vèr a che fà co’ a lupa che a te mpediva de ‘ndì su tàa cuìna.

Elora no te restarà mio uchì no?! No te à mìo da jèssi cussì impaurìt, come fàstu a jessi cussì puòc de coràio e sostansa, òu l’è tre fèmene benedète che è se preocupa par ti da là de sora e pò ghe soi mi che te dìsi de crèdeme se te disi che te trovarà tut el ben del mondo.”

Come fiuruths siaràdi chi i varda par tiàra tàl frèit dèa nuòt come che i viòt do ràj de suòl i se viarth, cussì mi me soi ripitinàt e ài ciapàt tant de chèl coraio che ài tacàt a dìsi: “Ah femena piena de pietà che a me à iutàt, e ti che te à ubidìt a chèl che lina a te à dita! Ti che co è to paròe te me à tiràt su e te me à fat tornà a vuoia de scuminthià sto viaio come che voèvi fao in printhipio.

Adès ‘ndèn parchè tuti do voèn a stessa roba, ti te so a me guida, el me signor e ‘l me maestro“.

Cussì ghe ài dita e pena che l’à tacàt a ciaminà ancia mi ài scuminthiàt a ‘ndìghe drìo ta chèa strada piena de perìcui e de chisà cossa altro.

PAPÀ BRAVO, GIÀ UN MANOSCRITTO AL CANTO II e tutto in dialetto

Terapie

Sen pieni de tecniche pa’ stà meio: a meditasion, el trainin utogeno, a musicoterapia el ioga, el rilasamento muscolare, el rebirding.
Mi inventhi sarissi paa tecnica dea paca tàa spàa.
A paca tàa spàa secondo mi l’à un potere curativo che no ghe nè altri, l’è na tecnica che te puòl fàa in ogni momento e da ogni banda che te sò, de sicuro ancià chèa l’à da iessi fata ben no l’à da iessi massa forte nè massa dèboe, par capisse, se te ghe da na paca tàa spàa a un no te à da butào par tiara ma nancia meteghe na man fata de puìna, se po’ a man l’è granda l’è ancora meio.
Dopo l’è chèi che i sòn ta na situasiòn che na paca no a basta pì, alora lì serve imbrathai, sempre sensa incrinaghe sìe cuoste ma niancia massa fiàp.A chei che no ghe piàs fasse tocià, inventhi basta ancia sorìdeghe ma no massa che no i pensi che intant che lori i viòt e strìe ti te sia drìo cojonào

Sogni

Bundì,

Me ciàmi Iovàni e vuarìssi contave de chèl che me soi sognàt, uchì no se duàr tant ma quande che i s’ciops no i spara se riva ancia a sognà.

Ièri tàa spiàia de Caorle, ma no someiàva Caorle, e no vèvi a me biciclèta, ièra tanta de chèa dent ma tanta de chèa dent che na roba compagna mi no varissi nancia mai imaginàt. Tanti coòri, tant rumor, nancia un nithuol ma tante ombrèe grande piantade tàl sabion e carièghe e brande indove che i son tuti distiradi, tuti medi nudi e tuti da soi.

E femene e son tute co e mudante pìcue che se viot tut e calchiduna no l’à niancia el regipeto, (aaah ben po Signor a guera a me fa ‘ndì fuora de ciaf) ài vist un tosàt che’l varà vut vinti ani che l’veva na s’ciona tal nàs e tuti i brath e e iambe piene de scrite de sencs e de scaraboci che i someia fati col inchiostro.

No ài preàt prima de mèteme a durmì, sarà par chèl che me sogni de ste robe mate o sarà che uchì in Rùsia l’è tant de chèl freit che me strinth fin i sintimenti.

Par aria ièra aparechi che i fèva tant de chèl rumor che voèvi butàme par tiara dàa paura che i butàsi e bombe ma nissùn ghe feva caso, i someiàva tuti bituàdi, fìn i picinìns no i piandèva. Mi ièri vistit co’ a me divisa de lana e i scarpons de coràn ma no vèvi nè s’ciòp nè gavèta e iera tant cialt.

I ièra tuti indafaràdi a vardà un marchingegno nero grant come na piera da ‘nguà e i lo tociàva coi dèis, tuti col ciàf bas. A un certo momento me ven incuntra do tosatèi magruti che ì me ciàma “nono”, mi voèvi dighe: “magari fantuìn che fussi to nono, ma mi podarissi iessi to pare, no ài nancia trenta àni e ì me tosatèi i son a ciasa a Cuncuardia co a me femena”.

In chèl me sòi sveiàt, i me à sveiat. Se vèva da ‘ndi via da uchì, ciaminà, ciaminà ancora e sperà da rivà, tira su e do robe e i quatro uòs da portà ciasa, se ‘l Signor el ne fa rivà ciasa.

L’è na bea dornàda ma l’è sa finida l’è stat un bel sognàme de chèi fantuìns, voarà disi che sarà cussì, che ancià mi varài i nivudùs. No se mouf na fuòia l’è drìo vignì scur, nissun che parla che no se puòl mìo fasse viodi, epùr chei do tosatei me pareva fìn de conòsii, chisà se ì me tosatèi i son drìo durmì, chisà se a me femena l’è drio pensàme…

ghe a fai, ghe a fai, portème ciàsa, portème ciàsa, disèghe che me soi sognat benon.

Chélchel’é

Soi bituát benon, massa benon, talmente benon che se viardi el frigo e mancia na jamba de sedano e do carote pa’ fa el bróut vai in crisi.
No podarai mío fa el risotto col bróut de dado no?
Me domandi come che vignaríssi fuóra da na méda dornada de fán… no da slangurít, própio da vér fan, chéa fan che l’á patít me nona in timp de guera, chéa fan da “no vérghene”, fan da vendi el jál pa’ comprá renghe che almanco chée è dura tuta l’unviar sot sal, fan da sveiásse de nuót pa’ mastiá el nithuól.
Mi el massimo sacrificio che fai l’é quande che capita che in frigo l’é puóc e ái da pareciá co’ “chélchel’è” e áa fine magni che me bastaríssi pa’ na sitimána (tant che’l frigo el jera vodo).
No sai mío quant benon che se sta co’ a pantha piena parché da quande che soi nassút no l’ái mai ‘vúda voda.
Adés capita che pajén i dotors parché i ne fai magná puóc, adés capita che in ciasa ven el cestín pa’ e vansadísse déa séna, adés vén i frigider che par siarái bisugna sintásse de’sora, adés i jás i vuól el menú gurmé, adés, adés… adés l’é cussí

Vint

Ciaminén táa tiara, rispirén aria, magnén fiár e lénc, brusén de amor. Sèn nassúdi tuti compagni pàr deventá tuti diferenti pàr ofrí al mondo che’l che podén, vén tut el timp che ne basta, un ciàf par pensá, brath da fa lavorá, jambe pa’ ‘ndí lontan.
Sèn fáti che mejo no se puòl, vén sòl da imparà a impará.

Siénsio

Ssssssshh l’é sà Nadal, sì, sái che incuói l’é a vidília, ma a vidília l’é ‘ncora méio, Cuncuardia no à se á sveiát incora ma sá se capís che no l’é un dí come chealtri se o capís dae luminarie in mèdo al caìgo, dái alberi ferrrrrrmi come e coóne tài scavi e siénsio… tànt siénsio che no l’é nancia un rumor…
Ssssssshh…. ancora calchi minuto e fra puóc el s’ciópa, sèn tuti come na móa e basta ‘na paróa pà’ scaturí tut el parasú de na dornada piena de urgénse, ritardi, corse, spese, agitasión, preparativi, ‘spetative, code in botega, code in machina, code a píe, code al confesionál, coda ancia pa’ ‘ndí deá del canal.
Ssssssssshh…. no stèn fa sussúro che se sta benón cussí, tirén lungia sta dornàda de atésa, che domán i sará tuti pí tranquìi.
E máre e sòn chée che sint de pì el Nadál, i páre i son chéi che no se trovà mai da sitimana prima de Nadál (i sa che l’é mèio no fàsse trová) i son tuti a fa calcóssa da calchi banda, tipo rincurá el mus’cio, therciá el vin pá’l dí de Nadál, cambiá na lampadina brusáda dèe luminarie déa ringhiera, insóma tùte robe inportanti.
Pián pian peró i balcóns i taca a viárdese, e persiane a alsásse e luci dèe ciáse a impiásse, me pár fín de sintí i discorsi: “Bépi! Vára che te á da ‘ndí a compràme do rubúte, mi no puóssi che ái tante robe da fá e sòi ciapàda indrìo, te ái mitùt el bilietín inthíma áa gardintha, l’é el tosatél da portáo in césa che l’á da confesáse, mi sói stáda eljer, ti inventhi quant ‘éo che no te va. Ricuárdete che l’é è legne déa stúa da portá drento che cusinén el pastício táa cusìna a legne che’l vén meio”.
Intant calchi machina páa strada a taca a passá, se jót che l’é sa primura in giro, e botéghe e son viarte, dènt che se saùda e che se augura bone fieste, dent che no rispéta a precedénsa… e se augura (disén) altro, un che se impía “finalmente” a prima sigaréta déa dornada, do tosatéi cuiardádi de lana pàr màn de na nóna che ghe inségna a traversá.
Sará na dornáda da finí tardi, de soito dopo a méssa de medanuót, magari co na scudía de cicoáta o un goto de brué e na fitiúta de panetòn, tant pa’ ndí sul liét co’ qualcossa sul stómego.
E dopo vèr indormensàt i tosatéi, tirá fuòra i regái dal reparto estivo del armerón e pudái sot l’albero de Nadál (na vuòlta co’l se ciamava “gesú bambín” ‘ndava ben ancia vissín al presepio).
Insóma mi speri che incuói a vái cussí, parché a dornada déa vidília a mi a me piás própio cussí, come che l’é sempre stáda.
Vuoi fáve i àuguri de ogni ben, de tant amór, de tanta saúte e de tanta amicíssia, speri de cuór che trovéni tuti tanta serenitá e tanta fórsa pàr fa ‘ndí vanti sto mondo un fiá dirocát.

Emossionát

L’é momenti táa vita de tuti noi che no se dismintiarén mai, e sti momenti i sòn lijàdi a un posto che’l fará sempre da corníse ai nostri ricordi.
Tuti se ricuardèn ‘ndò che se jera e cos’ che se jera drio fa quande che l’é successo… el teremoto del setantasíe, el rapimento de Moro, el dí che i ghe á trát a Woitila, l’incidente de Villeneuve, l’atentato a Nova York, e pàr chéi pí grandi… el sbarco táa luna, el dì che i ghe a trát a Kennedy e chisá de quanti altri momenti che vén el tatuágio tàl cuòr.
Ma no i sòn mai ‘bastansa i momenti che se vuarìssi portásse drìo, me piasarìssi ricuardàme benòn de tut, dèa dent, dée vósi, dei odori, de come che se jèra e de come che se féva, dée robe che passa e e chée che se piárs, i odórs che jera drento a botega del casuín, a polvera del granér còa biava, el gusto del sanc quànde che te te scrodegava un denói o ‘l comedón, a vòse de me mare che a duiàva con mi e chèa de Luciano Minghetti su radio Capodistria, sintísse paron del mondo inthíma a un theresàr e l’ultin dei móni dopo che i te á puát tùte e figu àe lunge, iéssi stát lí lí pa’ invitá chéa che te piaséva, ma rivàva sempre prima un pì figo, el primo disco 33 giri da Perúi a Puart, e ‘l tuffo dal punt dea ferovia tàe pracurte ma i jera tuti girádi da chealtra banda, a machina che me a taiát a strada e ‘l giro in ambuánsa, a prima bíra al bar, a cartuína del miitár e chéa déa morosa al màr
Che bèa che l’é a vita vista “dal alt”, che bel che l’é jèssi fáti de carbonio e de emosión, che bel che l’é sta uchí, co’ vuialtri, quatro amici, a contásse de come che a podéva ‘ndí e de come che inventhi l’é ‘ndúda, de che’l che se voéva è de chél che vén vùt, de cos’ che fén a Nadàl e cóssa l’ultin de l’án.

Uchí

Sìnti el Nadál, ancia se tall’ort l’é ancora calchi margherita e ná frágoa col stésso coòr dèe fuoie, e come ogni dicembre te te tróva a fà do conti co’ a vita, cos’che te à e cos’ che te mancia, cos’che te vuarìssi e de cos’ che no te ghe ne puól pì.
Pensi che sén fortunadi noi che vivén sti tempi pièni de tut, a ciavál dei mìe àni co’ e storie déi nòni dèa guéra e internet co e fotografìe dèe comete, noi che girén el mondo come che fùssi da ‘ndi in fondi al ciavuthón ma vèn dificoltà a rivà in piàssa sensa machina.
“Varda che benón… no ne mancia niént!” Iéra una dèe frasi pì bèe de me nòna e ‘dès me vergogni un fià quànde che me nicuardi che pensi massa a chél che me mancia pitóst che a chél che ài.
Ài deciso alòra de pensà sol àe robe che davèro me mancia come e pes’ciàde co’ me pare in riva al canàl, al geato de Cesca, àa schedina de Fanio e a domènia dopo miudì al cine Marconi de Ambrosìn, a botèga co’ un tipo de biscoti e do tipi de pasta, a tìivisiòn a valvoe e a partìa a palo tàa stradèa, a prima murusùta e ‘e màn spòrce de gràs del muturìn, me mancia el disco nòuf dei rem e na fotografìa sul corière de Berlinguer, na maratona olimpica vinta da un italiàn, viaià co’ l’inter-rail e autostop, el me amico Stefano, na medàia àa festa dei ragassi e marinà a scùa de marti, el bagno tal canal e un viàio co a prima machina de seconda man, l’odòr del pan e crèdeghe a Gesùbambìn.
Par tut el resto a pensághe ben… o lo ài, o no me serve.

Moderntá

‘O savè, ogni tant deventi na s’cianta nostalgico, e de certùne robe de na vuolta che no ‘e ghe son pì un fiantinìn me dispiàs.
Adès ancia se sèn distanti da na stànsia a chealtra o che sèni par deà del mondo, se parlèn quande che voèn e sensa tanta fadìa, basta meti na man in scarsèa tirà fuora el teefonìn e schithà un butunùt che te te parla ancia meio che no de ver devanti el cristiàn in carne e uòs.
Se mandèn diretamente e fotografie de chèl che sen drìo magnà ancia se l’è na radicèa buìda, e se fèn da soi e fotografie tal spècio del bagno cussì che tuti i sàpia che ven el bagno in ciasa, se fèn i aguri de compleàno parchè el ne ‘o ricuarth feisbuc, e i aguri de Nadàl parchè sensa fa tanta fadìa de frasùte sa pronte (da mandaghe a tuti i nomi dèa rubrica) ghe n’è un pester, l’è tant pì sbrigativo e no serve nancia sta lì a contà tante robe che no ghe interèsa a nisùn.
E po’ adès vèn tre, quatro, ancia thinquesento amici… mi a fàa granda ghe ne varài vùdi dièse in tùt (che jèra chei che serviva par duià a palo tàa stradèa)… eeeeeh ma adès vèn el teefonìn co’ feisbuc, vustu meti quant pì ben che se voèn!?!
Se voèn talmente ben che no se disturbèn nancia a vignì de ciasa par fa do ciàcoe o contàse de chi che nàs e chi che muòr, e pò’ se stà talmente ben ognùn a ciasa sòva… tant l’è el teefonìn.
Ma ancia se l’è tute ste bèe comodità chèl che me dispiàs e un fiatìn me mancia l’è a gabina teefonica… no chèa in aluminio e vièro trasparente (che co te teefonàva tuti chèi che pasàva i te vardàva) intendi chèa bèa ciùsa che calchi vuolta a jèra drento tai bar o in stasiòn, chèa che drento a vèva l’elenco del teèfono, che ‘l teèfono el jèra de un coòr che ancora adès no savarìssi descrìveo, che co te siaràva a puarta te creava na decompresiòn che te stropava fìn e rècie e chi che restava fuora el vèva da thigà par fasse sintì da tant che a jèra insonorisàda e le vèva tute el stèsso odòr de siaràt e de sigarèta (se a te ‘ndava ben), insòma a gabina de na vuolta a jèra come un miracul dèa siènsa che grassie àa tenologia el te meteva in contatto co chi che te voèva (se’l vèva el teèfono, senò te vèva da ciamà al bar e calchidùn el ‘ndava a ciamào de ciasa).
Jèra i getòns che i vaèva thinquanta franchi e co te jèra a miitàr te cambiava mìe franchi, co’ sento franchi te parlava co to mare, to pare, to fradei, e nòne, i nòni, i zìi, co’l ciàn e tuti chèi che jèra, co chealtre novesento franchi de getòns te fèva i muciùs sora el teéfono e te ciamava a morosa. sempre co un getòn in màn par mèteo drento prima che coàssi a linea.
Insòma a gabina secondo mi jèra na bèa roba e co te teefonàva te podèva parlà tranquìo sensa che nisùn te dèsi fastidio, ne tì te ghe ne dava a chealtri e chel che me ricuardi pì vuintiera de ièssi al teèfono iera a vuoia che se vèva de iòdese, tociàsse, imbrassàsse e basàsse…
Adès inventhi pensa che fortuna che vèn a vèr el teefonìn… se jodèn sempre e no serve nancia pì che se jodén de persona par imbrassàsse e ciacoà de chi che riva e de chi che va.

San Stiefin 2014

Sen tal pièn de l’istàt e San Stièfin l’è rivàt.
N’importa se piouf o ven timpiesta,
l’importante l’è fà fiesta
e ancia sto àn un giro in piassa
no’l me o s’giava nancia se slavassa
Fèn i bravi fèn i boni
tingnìn ben ancia i noni
che se a mancia l’é de do euro… l’è benòn
parchè lori no i sa nient de l’inflasiòn
Un giro in giostra el ghe spèta a tuti… bruti e bei
ancia se no vén pì l’età da sbarbatéi.
E adés se vistìn benon
che ‘ndèn a magnà a cuosta sot el tendon,
e se fe i bravi e ve comporté benòn
co rivèn ciasa stasera viardén ancia el meòn.
Ve auguri bon San Stiefin a tuti
e se calchi vuolta a situasiòn l’é un fià agra
almanco incuòi se stravién e fèn fiesta che l’è a sagra.

Crea il tuo sito web con WordPress.com
Crea il tuo sito